دستگاه پردازنده کاشت حلزون
کاشت حلزون_مدرسه
کاشت حلزون کودک

اخبار اختصاصی

	غربالگری نوزادان کم شنوا بدو تولد در مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهرا (س)

 غربالگری نوزادان کم شنوا بدو تولد در مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی الزهرا (س)

1400/08/08
بیست و چهارمین عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی گیلان

بیست و چهارمین عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی گیلان

1400/07/27
بیستمین عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی گیلان

بیستمین عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی گیلان

1400/07/18
آرشیو